Ce este somerul ?

Somerul - persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Ce conditii trebuie sa indeplineasca un somer pentru a beneficia de indemnizatia de somaj ?

Somerul beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Persoanele care provin din randul absoventilor si  nu au putut ocupa un loc de munca, beneficiaza de indemnizatia de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Pe ce perioada se acorda indemnizatia de somaj ?

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

Pentru persoanele asimilate somerilor, indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni.

Sunt asimilate somerilor persoanele care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamint  daca indeplinesc urmatoarele conditii:

 

 Care este cuantumul indemnizatiei de somaj?

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat in functie de stagiul de cotizare dupa cum urmeaza :

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;

b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;

d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani

Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.

Ce obligatii au persoanele care beneficiaza de indemnizatia de somaj ?

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

    a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

    b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată orice modificare privind:

 -încadrarea în muncă

 -emiterea certificatului de înmatriculare sau a autorizaţiei de funcţionare pentru a   desfăşura activităţi independente;

 -realizarea unor venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social
 -plecarea din ţară

 -concediul de maternitate sau de îngrijire a copilului;

 -pensionarea;
 -admiterea într-o formă de învăţământ;

 -alte situaţii

  c)să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată;
  d)să facă dovada că a căutat activ un loc de muncă.

   e). să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare.

Ce avantaje au absolventii in situatia in care se angajeaza ?

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, in conditiile prevazute mai sus, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. Aceste drepturi se acorda absolventilor care isi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.

Cum se realizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca si de catre cine ?

Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de catre agentia  pentru ocuparea fortei de munca, in principal, prin:

Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se poate realiza de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca si prin promovarea unor programe speciale in parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat.

Masurile care vizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca prevazute la lit. a), d) mentionate mai sus se pot realiza si contra cost de catre furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditati si/sau autorizati in conditiile legii.

ACTELE NECESARE PENTRU

INTOCMIREA DOSARULUI DE SOMAJ

 

  IN CAZUL:

 

A.   ABSOLVENTILOR INSTITUTIILOR DE INVATAMINT:

    

 1. Actul de absolvire a formei de invatamint,original si copie;
 2. Declaratia pe propria raspundere a absolventului ca nu urmeaza o forma de invatamint superioara la data solicitarii dreptului;
 3. Actul de identitate, original si copie;
 4. Certificatul de nastere, original si copie;
 5. Certificatul de casatorie, original si copie;
 6. Adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt pentru munca;
 7. Adeverinta de  venit - de la finante
 8. Adeverinta din care sa rezulte ca este luat in evidenta ca persoana in cautarea unui loc de munca;
 9. Dosar sina.

 

B.    PERSOANE CARE PROVIN DIN MUNCA

 

 1. Carnetul de munca, original si copie;
 2. Adeverinta anexa nr.14;
 3. Actul de identitate,  original si copie;
 4. Actele de studii si calificare, original si copie;
 5. Certificat de nastere,  original si copie;
 6. Certificat de casatorie, original si copie;
 7. Adeverinta de  venit - de la finante
 8. Adeverinta eliberata de medicul de familie - apt pentru munca
 9. Adeverinta care atesta vechimea in munca pentru perioada lucrata dupa 1 ianuarie 2011 original si copie;
 10.  Dispozitia de incetate a contractului de munca original si copie;
 11.  Dosar sina.

 

   

C.    ACTE NECESARE INSCRIERII CA PERSOANA IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

 

 1. Carnetul de munca,original si copie;
 2. Actul de identitate,original si copie;
 3. Actele de studii si calificare, in original si copie;
 4. Certificat de nastere, in original si copie;
 5. Certificat de casatorie,in original si copie;
 6. Adeverinta de  venit - de la finante
 7. Adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt pentru munca;
 8. Adeverinta care atesta vechimea in munca pentru perioada lucrata dupa 1 ianuarie 2011 original si copie;
 9. Dispozitia de incetate a contractului de munca original si copie;
 10. Dosar sina.