Ce este șomerul ?

Șomerul - persoana care indeplinește cumulativ urmatoarele condiții:

Ce conditii trebuie sa indeplineasca un somer pentru a beneficia de indemnizatia de somaj ?

Somerul beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Persoanele care provin din randul absoventilor si  nu au putut ocupa un loc de munca, beneficiaza de indemnizatia de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 

Pe ce perioada se acorda indemnizatia de somaj ?

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

Pentru persoanele asimilate somerilor, indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni.

Sunt asimilate somerilor persoanele care nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamint  daca indeplinesc urmatoarele conditii:

 

 Care este cuantumul indemnizatiei de somaj?

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat in functie de stagiul de cotizare dupa cum urmeaza :

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;

b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;

d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani

Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.

Ce obligatii au persoanele care beneficiaza de indemnizatia de somaj ?

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

    a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

    b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată orice modificare privind:

 - încadrarea în muncă

 - emiterea certificatului de înmatriculare sau a autorizaţiei de funcţionare pentru a   desfăşura activităţi independente;

 - realizarea unor venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social
 - plecarea din ţară

 - concediul de maternitate sau de îngrijire a copilului;

 - pensionarea;
 - admiterea într-o formă de învăţământ;

 - alte situaţii

  c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată;
  d) să facă dovada că a căutat activ un loc de muncă.

   e) să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrătoare.

Ce avantaje au absolventii in situatia in care se angajeaza ?

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă. Nu beneficiază de această primă persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni.

Cum se realizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca si de catre cine ?

Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca, in principal, prin:

·         informarea si consilierea profesionala;

1.    Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia, în condițiile stabilite prin lege, pe o perioadă de 12 luni, de o primă de încadrare, neimpozabilă. Cuantumul acestei prime se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă;

2.    Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz. Această primă se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:           
    a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;          
    b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere. 

Primele de mobilitate prevăzute la pct. 1 și pct. 2 se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate care se aprobă şi se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Prima de instalare prevăzută la pct. 2 se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 luni, în cuantumurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea 76/2002, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.    

3.
Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 lei. Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună. Prima de relocare se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile legale de acordare.

     

ACTELE NECESARE PENTRU

INTOCMIREA DOSARULUI DE SOMAJ

   IN CAZUL:

                A.   ABSOLVENTILOR INSTITUTIILOR DE INVATAMINT:

    

 1. Actul de absolvire a formei de invatamint,original si copie;
 2. Declaratia pe propria raspundere a absolventului ca nu urmeaza o forma de invatamint superioara la data solicitarii dreptului;
 3. Actul de identitate, original si copie;
 4. Certificatul de nastere, original si copie;
 5. Certificatul de casatorie, original si copie;
 6. Adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt pentru munca;
 7. Adeverinta de  venit - de la finante
 8. Adeverinta din care sa rezulte ca este luat in evidenta ca persoana in cautarea unui loc de munca;
 9. Dosar sina.

 

B.    PERSOANE CARE PROVIN DIN MUNCA

 

 1. Carnetul de munca, original si copie;
 2. Adeverinta anexa nr.14;
 3. Actul de identitate,  original si copie;
 4. Actele de studii si calificare, original si copie;
 5. Certificat de nastere,  original si copie;
 6. Certificat de casatorie, original si copie;
 7. Adeverinta de  venit - de la finante
 8. Adeverinta eliberata de medicul de familie - apt pentru munca
 9. Adeverinta care atesta vechimea in munca pentru perioada lucrata dupa 1 ianuarie 2011 original si copie;
 10.  Dispozitia de incetate a contractului de munca original si copie;
 11.  Dosar sina.

C.    ACTE NECESARE INSCRIERII CA PERSOANA IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

 1. Carnetul de munca,original si copie;
 2. Actul de identitate,original si copie;
 3. Actele de studii si calificare, in original si copie;
 4. Certificat de nastere, in original si copie;
 5. Certificat de casatorie,in original si copie;
 6. Adeverinta de  venit - de la finante
 7. Adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt pentru munca;
 8. Adeverinta care atesta vechimea in munca pentru perioada lucrata dupa 1 ianuarie 2011 original si copie;
 9. Dispozitia de incetare a contractului de munca original si copie;
 10. Dosar sina.